AWA TERRITORIES

Sports Entertainment Xplosion (AWA Excelsior) - New York
Toxic Wrestling (AWA New England) - New England